Q-pot. JR Takashimaya Nagoya(Aichi,Japan)

1F, 1-1-4 Meieki Nakamura-ku Nagoya-shi Aichi 450-0002, JAPAN
☎052-566-8405